Ang link ni Angela Lansbury kay Charles Manson ay muling lumitaw pagkatapos ng kamatayan

Minsang inilipat ni Angela Lansbury ang kanyang pamilya matapos ang kanyang anak na babae ay nakipag-ugnay kay Charles Manson at sa kanyang mga tagasunod.