Nagrenta si Rod Stewart ng tahanan sa U.K. para sa refugee na pamilyang Ukrainian, nangakong babayaran ang kanilang mga bayarin sa loob ng isang taon

Lumaki si Rod Stewart upang tulungan hindi lamang ang pamilyang ito, kapwa ang iba pang mga refugee, pati na rin (at gusto niyang gumawa ng higit pa.)