Nahiya ang Internet sa ugali ni Drew Barrymore sa pagkain ng pizza

Iba ang kinakain ni Drew Barrymore ng pizza, at hindi ito nararamdaman ng Internet.